Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
купівлі-продажу

Товариство з обмеженою відповідальністю «104.ЮА» (далі – «Продавець»), в особі Директора Золотухіна Ігоря Валерійовича, який діє на підставі Статуту, керуючись статтями 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб придбати товар відповідно до положень цього Публічного договору купівлі-продажу (далі – Договір). Продавець, що здійснює продаж Товарів, та Покупці, при придбанні Товарів, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці одного з Сайтів Продавця, де розміщено товар у відповідному розділі кнопки “Оформити замовлення”, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно з чинним законодавством, узяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.
1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем.
1.3. Укладання цього публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

  1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. “АКЦЕПТ” означає надання Покупцем повної і безумовної згоди на пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено в мережі Інтернет, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.
2.2. “ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ” означає публічний договір, зразок якого розміщений на Сайті Market.104.ua онлайн магазин і застосування якого є обов’язковим для Продавця, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на сторінці одного з Сайтів Продавця, де розміщено товар, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.
2.3. “ЗАМОВЛЕННЯ” або “ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ” означає належно оформлену та розміщену на Сайті Market.104.ua онлайн магазин заявку Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.
2.4. “ПРОДАВЕЦЬ” означає Товариство з обмеженою відповідальністю «104.ЮА», код ЄДРПОУ 39142689.
2.5. “ПОКУПЕЦЬ” означає будь-яку дієздатну особу, що, в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення та придбала товари, які пропонуються до продажу та/або надаються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку на сторінці одного з Сайтів Продавця, де розміщено товар.
2.6. “ТОВАР” або “ТОВАРИ” означає товар (товари), які пропонуються до продажу та/або надаються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку на сторінці одного з Сайтів Продавця, де розміщено товар.

2.7. «Сайт Продавця» - сторінка в мережі Інтернет, яка знаходиться за посиланням https://market.104.ua/.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний останнім Товар згідно з Замовленням, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, крім як публікації його на Сайті 104 онлайн магазин.
3.3. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Market.104.ua онлайн магазин, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

  1. ЦІНА, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

4.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає товар, запропонований до продажу, та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму “Оформлення Замовлення”, в якій, зокрема, обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у разі, якщо Покупець бажає отримати Товар із доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові Отримувача Товару

4.2. Ціна на Товар вказана на сторінці одного з Сайтів Продавця, де розміщено товар, в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з установленим прейскурантом. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін усіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик, та ціни доставки, яка визначається залежно від способу доставки відповідно до умов Договору. Вартість Товару, яка вказана на сайті Продавця не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця.
4.3. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оплати Замовлення без попередження Покупця.
4.4. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на сторінці одного з Сайтів Продавця, де розміщено товар, при безготівковому розрахунку банківською карткою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті Продавця, де розміщено товар на момент отримання Покупцем номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена в виставленому рахунку.
4.5. Вартість Замовлення може змінюватися залежно від ціни, кількості чи номенклатури Товару.
4.6. Покупець зобов’язаний здійснити оплату Товару в день оформлення замовлення в розмірі 100% ціни товару.
4.7. Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця у відповідності з банківськими реквізитами, зазначеними у рахунку на оплату відповідного Товару, наданого/надісланого Покупцю Продавцем.
4.8. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місці поставки Товару при самостійній доставці Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки.

  1. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

5.1. Продавець не бере на себе жодних гарантійних зобов’язань, крім тих, які передбачені в Законі України «Про захист прав споживачів». Термін гарантійного обслуговування кожного окремого товару надається виробником і вказується в його гарантійному талоні.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

6.1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

6.3.  Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “ Оформлення замовлення”, яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару, та надіслане Продавцем Покупцю автоматичне електронне повідомлення про обробку Замовлення на Товар та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним, з урахуванням строків гарантійних зобов’язань, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів».

  1. ІНШІ УМОВИ

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Продавця при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

8.2. Усі правовідносини, що виникають із цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

Реквізити Продавця

03134, м. Київ. проспект Корольова Академіка, 1

Поштова адреса: 36020, м. Полтава,

вул. Небесної Сотні, буд. 10/19

код ЄДРПОУ 39142689

ІПН № 391426816017,

IBAN: UA653006470000026006001158688,

в АБ «Кліринговий Дім» м. Київ, МФО 300647

ТОВ «104.ЮА» є платником податку на
прибуток на загальних підставах